بيني بزرگ (Big Nose Surgery)

بيني بزرگ (Big Nose Surgery)

بيني بزرگ

If the size of your nose Bhtvrmshkhs great Bhsvrttan, (بيني بزرگ)

Your big chance for your small nose.

اغلب بینی‌های بزرگ داراي یک ساختار استخوانی زیرین هستند كه تغيير فرم آن بسيار ساده می‌باشد.

سایز بيني برخی از افراد ممکن است در طول زندگی افزایش یابد، مانند کسانی که به بيماري پيشرفته روزاسه مبتلا هستند.

در چنین مواردی، تغییر شکل بینی از طريق جراحي پیچیده‌تر بوده و نوع تغییر شكلي كه می‌تواند ایجاد شود، به‌احتمال‌زیاد محدود است.

Their best rhinoplasty plastic surgery of the nose Leave. The doctor really experienced and skilled in rhinoplasty, he specialized in the field of rhinoplasty work. He is one of the best options to choose rhinoplasty surgeon's choice and experience for those who have high importance His doctor could be the best option for you.

Study suggestion
The effect of rhinoplasty on eye beauty

Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery

For the address and hours of operation offices, we refer to the contact section

ارتباط با کلینیک ( Send medical questions, questions related to the work plan offices and ...) از طریق آی دی تلگرام زیر :
clinic_drmajidrasti@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *