Raise the tip of the nose depends on what factors?

Raise the tip of the nose depends on what factors?

Factors affecting raise the tip of the nose

تصمیم گیری در مورد این که چه میزانی از بالا بردن نوک بینی به زیبایی چهره کمک می کندبسیار حائز اهمیت است.باید بر اساس معیارهای زیبایی برای تناسب صورت باشد.در صورتی که بدون توجه به این نسبت ها اقدام به بالا بردن بیش از حد نوک بینی شود، اشکالات متعددی در تناسب صورت پدیدار خواهد شد که شامل بلندی لب بالا، کاهش نسبت بینی به طول صورت، و نمود بیش از حد بعضی از قسمت های صورت می شود. حفظ ظاهر بینی طبیعی از نکات مهم دیگری است که در میزان بالا بردن نوک بینی باید مورد توجه قرار گیرد.در جراحی پلاستیک بینی باید توجه داشت که یک بینی متناسب با سایر قسمت های صورت به مراتب زیبایی بیشتری را برای فرد به ارمغان می آورد تا یک بینی کوچک و نامتناسب.
For this reason, today more applicants plastic surgery nose for natural changes in the nose.

Nose with a drooping low

In the nose with little downtime, the increase must be limited to changes that seem quite normal.
Weather in favor of terms such as toys that have lost.
Because these projections are adapted from some of the patterns of the 1960s and in today's society are considered an artificial nose.

The lips

Relationship status lips and nose and upper lip of other important points in deciding whether to raise the tip of the nose.
Short or long upper lip and nose as effective in the final fit.
Drooping nose, upper lip appeared on the older person.
Even in severe cases may also affect the process of passing the breathing through the nose.
In the nose tip of the nose to the top of the rotation should be expected to strengthen the skeletal base of the nose to prevent the long-term decline.
This is done by inserting a column of cartilage at the base of the nose.
In this case, more youthful appearance that matches the natural nose.

Raising too much nose

Since raising too much nasal tip requires removal of excess tissue in the nose.
In many cases, this phenomenon is associated with respiratory adverse consequences. In these patients, nostrils on inspiration to overlap and hinder breathing during sleep are.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Does the type of operation pattern projected on impact?

Does the type of operation pattern projected on impact?

Impact of the expected pattern nose surgery:
Some projections are characterized by fleshy nose, flat nose with thick skin tissue known as cartilage is negligible.
روش اصلاح اين گونه بيني ها با روش جراحي بيني هاي استخواني متفاوت است.
درجراحي بيني گوشتي استفاده از روش هاي تقويت اسكلت بيني براي افزايش حمايت بافت هاي نرم بيني ضروري است و حتی جراحی این نوع بینی ها با استفاده از تکنیک های جدید با نتایج مطلوب همراه است.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Is the limit for small nose to nose there?

Is the limit for small nose to nose there?

Small boundaries of the nose Rhinoplasty:

There is definitely the limit.
The following article explains better:
The first is that beauty is not necessarily small.
But nose rhinoplasty depends on the different parts fit together and fit the different parts of the nose with face. The aim of rhinoplasty is not just a beautiful face looks small nose. Many predict that, despite the very small size have added at least one face not only the beauty but also destroyed the previous balance.

Second, the type of tissue in the nose, rhinoplasty is a limiting factor.
Thick skin and cartilage of the nose with nasal tissue negligible impact on the outcome of the action is the most striking example.
The projections tend to resist the attempts surgeon for the beauty and delicacy of the nose to reduce the thickness of the skin.
This art, knowledge and experience of the surgeon that such constraints should overcome the limitations of tissue.

سوم آن که کوچک شدن بینی تا حدی مطلوب است که عملکرد تنفسی بینی به مخاطره نیفتد.کاهش بیش از حد اندازه سوراخ های بینی و برداشته شدن بیش از اندازه بافت های استخوانی، غضروفی و پوست،ممکن است سلامت فرد را بخاطر از دست دادن مسیر nose with nasal breathing with serious problems Sazd.jrah accurate assessment of the situation inside the nose before the surgery, anticipating many possibilities, you can minimize the risk of respiratory complications.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Do nasal plastic surgery in the elderly is possible?

Do nasal plastic surgery in the elderly is possible?

Nose plastic surgery in the elderly:
Since the age Handkerchief institutes are experiencing disability Brzahr This provision affects performance.
The tip of the nose to raise young people would seem to be improved breathing.
Most problems in older nose, drooping tip of the nose and the ridge behind it.
Drooping nose older would seem to be the face.
In cases of severe disability, nasal breathing may be impaired.
These patients when the tip of his nose with a finger to raise the feeling of nasal breathing are more favorable.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

The placement of breast implants

The placement of breast implants

Breast implants are placed in the following locations.
١) Muscle on complete(Saab Pktvral)
٢) Minister of any Gedeh(Saab Glandvlr)
٣) Saab facial
٤) Doگanh O dual- plane Ban also called on muscle relative or partial subpectoral.

The benefits of sub-Pktvral:

١) Improve breast or upper bridge view
٢) Reducing the incidence of capsular contracture
٣) Better identification of breast tissue during mammography

Disadvantages of sub Pktvral:

١)Increasing pain and discomfort in the effects on muscle dissection
٢) Rare but potential risk of deformities prosthesis pectoralis muscle Anbaz
Although all of these forms of dual or dual-plane disappears.
The following sub-glandular or Glandvlr
Put the prosthesis under the gland to reduce postoperative pain misconception comfort dissection during surgery may seem attractive, but
On glandular disadvantages than advantages which are:
١)The upper part of the breast is not good cosmetic results
٢) The possibility of folding( rippling)
٣) Increased risk of capsular contracture
٤) Various problems in mammography
Saab facial procedures
The method by some researchers proposed as well as ways Muscle chance of capsular contracture compacting as well as postoperative pain, less create a multi-layered facial Pktvral very thin and the need for dissection very careful and act this way, application does not.
Dual dual-plane technique
In this method, a portion of the prosthesis is placed on the gland and muscle below. In this way, all the flaws of muscle on fixed while maximum coverage and protection of the prosthesis caused by muscle complications such as animation deformity and disability false breast prosthesis under the muscle(snoopy defomity) Prevented.
در حقيقت آنچه كه به عنوان زير عضله اي در بين بيماران از آن ياد مي شود؛ روش دوگانه يا زير عضله اي نسبي است و براي سادگي بيان به آن زير عضله اي گفته مي شود.
منظور از روش زير عضله اي در حقيقت همان روش زير عضله اي نسبي است كه اسم ديگر اين روش dual plane است كه در حال حاضر بهترين روش محل قرار دادن پروتز مي باشد و بهترين نتايج دراز مدت را دارد.

Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Restoration breast after breast cancer

Restoration breast after breast cancer

خوشبختانه در حال حاضر به دليل آشنايي خانم ها با سرطان سینه و علايم آن، و همچنين انجام چکاپ ساليانه، بسياري از موارد اين بيماري در مراحل اوليه کشف شده و در اغلب موارد، بدون برداشتن سينه قابل درمان است و اين مساله باعث شده که کيفيت زندگي در اين بيماران افزايش يافته و بيماران تا مدت طولاني پس از درمان بتوانند از زندگي شاد و بدون نقص عضو لذت ببرند، اما در تعدادي از بيماران مبتلا به سرطان سینه هم به دليل تأخير در تشخيص يا درمان، سلول‌هاي سرطانی قسمت زيادي از سينه را درگير مي کند، لذا امکان نگه داشتن سينه وجود ندارد و تنها راه قطعي درمان، برداشتن کامل سينه است.
در چنين مواردي بايد به فکر باز‌سازي سينه بود تا بيمار از نقص عضو ايجاد شده رنج نبرد.

باز‌سازی سينه در خانم هايي که سال‌ها از عمل جراحی آنها گذشته است

بسياري از بيماران در ابتدا که مبتلا به سرطان سینه مي‌شوند، به دليل هراس از بيماري و افسردگي ناشي از آن به بازسازي فکر نمي‌کنند ولي پس از مدتي که سلامتي کامل خود را باز مي‌يابند و احساس مي‌کنند که به زندگي طبيعي بازگشته‌اند به فکر بازسازی مي‌افتند. ما نيز به دليل بهبود روحيه اين بيماران از بازسازي استقبال مي‌کنيم و اين کار کاملا قابل انجام است.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

What are the symptoms of sleep apnea?

What are the symptoms of sleep apnea?

Signs and symptoms of both obstructive and central sleep apnea, a common and sometimes why recognizing the type of apnea difficult.

The most common signs and symptoms of obstructive and central sleep are Pnhhay:

 • Obstructive sleep apnea usually snore loudly pronounced
 • Interrupted breathing during sleep so that other people will notice it
 • Jumping abruptly from sleep with shortness of breath that are likely to represent the central sleep apnea
 • Waking up with a dry mouth or sore throat
 • Morning headaches
 • Inability to stay asleep (insomnia)
 • Severe sleepiness during the day (Khvabzdgy)
 • Attention problems
 • Irritability

When should I see a doctor?

If you or a family member has found a strong following, with doctor consult:

 • Loud snoring widens enough to disrupt the sleep of others or yourself
 • Shortness of breath, feeling of choking or 'pant percussive you wake up
 • Periodic interruptions in breathing during sleep
 • Severe sleepiness during the day which may cause you to fall asleep while working, watching TV or driving.

Many people do not consider snoring as a serious sign and of course all people with sleep apnea, snoring not, but if you're loud snoring (Especially if switching is alternately Khrvpftan) Be sure to see your doctor.

The sleep problems that can cause chronic fatigue, severe drowsiness, and irritability you, ask your doctor. Severe sleepiness during the day (Khvabzdgy)Can be caused by sleep apnea or other disorders such as Narkvlpsy.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Address: Iran-Isfahan-Tohid street – Building Alborz

Phone: ۳۶۲۸۱۵۸۵ – ۰۳۱

 

It points after plastic surgery nose

It points after plastic surgery nose

– In the first 24 hours after surgery to reduce swelling around the eyes is better to use an ice pack on eyes.
– Within weeks after surgery to improve breathing several times a day can be a saline solution into the nasal wash.
– Two weeks after surgery to try to avoid stress nasal discharge.
– Skip to travel after 5 to 7 days after the operation is permitted.

– During the first weeks after the procedure is necessary to avoid exposure to the sun.
– During the first few days after surgery than any blow to the nose should be avoided.
For example, at bedtime should lie supine.
– When sleeping try to bust above the lower face swollen legs is to be created.
– During the first weeks after the procedure is necessary to intense physical activity and avoid excessive exercise.

– Avoid foods that require chewing long should be avoided in the first few weeks..
– In the first week after the operation is to be performed sneezing with mouth open and severe facial gestures while laughing and crying avoided.
– Use a soft toothbrush to brush your teeth can be avoided as long as the manipulation of the upper lip.
– For washing or bathing is permitted provided that the dressing does not wet the nose.
– If you are using hypoallergenic adhesive attached to the forehead glasses, glasses can be used from the first day..
– The use of contact lenses and cosmetic eye surgery the next day is allowed..


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Address: Iran-Isfahan-Tohid street – Building Alborz

Phone: ۳۶۲۸۱۵۸۵ – ۰۳۱

لیفت صورت چه کارهایی را نمیتواند انجام دهد؟

لیفت صورت چه کارهایی را نمیتواند انجام دهد؟

با لیفت صورت قطعا نمیتوان از روند پیری جلوگیری کرد و باید توجه داشت که در لیفتینگ صورت، ساختار اصلی صورت تغییر نخواهد کرد، به این معنی که انتظار داریم هر فرد به شکل وضعیت چند سال قبل (ظاهر جوانتر) خود درآید. لیفت صورت به معنی واقعی (کشیدن پوست و بافتهای عمقی صورت) تنها بوسیله جراحی قابل انجام است و روشهای غیر جراحی جوانسازی صورت، نمیتوانند دقیقا همان نتایج را با ماندگاری طولانی بدست آورند. روشهای غیر جراحی زیبایی تنها به محکم و سفت تر شدن بافتها کمک می کنند. ولی به عنوان روش مکمل، در بهبود نتیجه جراحی و یا به تعویق انداختن زمان جراحی موثرند.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Address: Iran-Isfahan-Tohid street – Building Alborz

Phone: ۳۶۲۸۱۵۸۵ – ۰۳۱

What is liposuction?,fa

What is liposuction?,fa

روش‌های درمانی متعددی تاکنون جهت رفع چین وچروک و شل‌شدگی و درمان افتادگی پوست صورت مورد استفاده پزشکان قرارگرفته است که از موثرترین آن‌ها شاید جراحی لیفت صورت و لیفت ابرو را می‌توان نام برد. عمل لیفتینگ، صورت را ۵ تا ۱۰ سال جوان‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد. عمل لیفتینگ (کشش پوست صورت) معمولا در افراد ۶۰-۴۰ ساله انجام می‌شود و البته در هر سن قابل اجراست. در این عمل با برداشتن چربی اضافی، سفت کردن عضلات زیرین و کشیدن پوست صورت و گردن، نشانه‌های افزایش سن کاهش می‌یابد. درواقع با عمل لیفتینگ صورت تمام مشکلات ذکر شده مرتفع می‌گردد. لازم به ذکر است که لیفتینگ صورت افتادگی ابروها، پوست و چربی اضافی در پلک بالا یا پایین یا چین‌های دور دهان را نمی‌تواند رفع کند.

انواع لیفت صورت

لیفت مختصر صورت:
این حالت برای کسانی مناسب است که دچار افتادگی کمی در ناحیه پایین صورت به همراه پوست شل در ناحیه پایین صورت هستند. این روش کم تهاجمی بوده و جراح بوسیله برش کوتاهی که در جلو و پشت گوش داده می شود، بافتهای شل را محکم کرده و پوستهای اضافه این قسمت را کم می کند. از مزیتهای این روش این است که علائم خفیف پیری صورت با روشی کوچکتر برطرف شده و نیاز به لیفت کامل صورت تا مدتها به تعویق خواهد افتاد.بر حسب تصمیمی که پزشک با بیمار در حین مشاوره می گیرند، این کار می تواند با بی حسی موضعی، با خواب و یا با بیهوشی انجام شود. نتیجه روش جراحی در همه موارد به یک میزان خواهد بود و انتخاب هر کدام از اینها به راحتی بیمار وابسته خواهد بود.

لیفت استاندارد صورت:
در این روش، با وجودی که ناحیه مورد جراحی گسترده تر از لیفت مختصر است، ولی نتایج آن نیز بسیار چشمگیرتر و رضایت‏ بخش‏ تر خواهد بود. برش پوستی در این روش وسیعتر است، مدت بهبودی بیمار نیز اندکی بیشتر خواهد بود. در این روش نیز جراح برشها را در محل رویش موها مخفی می کند و برای بهبود نتیجه آن، لیفت گردن نیز به طور همزمان انجام می گیرد.انجام این کار با بیهوشی کامل و یا خواب عمیق امکان پذیر است. روش خواب عمیق بویژه در افرادی که از بیهوشی می ترسند و یا به دلیل مشکلات و بیماریهای قبلی، امکان بیهوشی برای آنها وجود ندارد، بسیار مفید و ایمن می باشد.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Address: Iran-Isfahan-Tohid street – Building Alborz

Phone: ۳۶۲۸۱۵۸۵ – ۰۳۱