After Rhinoplasty What should I do?

After Rhinoplasty What should I do?

Nasal Dressing

After Rhinoplasty | In the first days after the surgery changes in the tissues of the nose must be protected. بنابراین جراح بعد از بخیه کردن برش ها، یک اسپلیت روی بینی قرار می دهد و تکه های گاز استریل را داخل حفره های بینی فرو می کند تا خونریزی بعد از عمل زودتر بند بیاید .گازها ممکن است کمی ناراحت کنده باشد ولی چند روز بعد از practice emerge. You can not use tampons nose for breathing and using splints for the patient's airway to breathe.

بهبودی

بعد از nose plastic surgery | Rhinoplasty up to several weeks to heal and the patient will have a special work to speed up the recovery and achieve the desired result do.

The first few days

In the first 48 hours after surgery, bed rest is very important, specifically patients should:

 • During sleep your head held high.
 • Front clothes do not have to wear a dress to wear to the head.
 • Cold compresses to Bmalnd.
 • Eat soft foods contain nutrients and fiber.
 • Until the dressing is expected to refrain from showering and washing your face.
 • Bandages and sterilizing gases change based on doctor's advice.

Typically, patients can return to normal life within two weeks after surgery. However, care should be continued long nose.

 • Avoid strenuous exercise until the doctor is not allowed.
 • Reduce sodium intake to reduce swelling after surgery.
 • Do not forget to use sunscreen strong.
 • At least four weeks of not using glasses or sunglasses.

در هفته های اول پیگیری مراقبت ها با پزشک بسیار مهم است؛ معمولا اولین ملاقات یک هفته بعد از عمل انجام می شود زمانی که پانسمان بینی برداشته شد، بیماران پس از چند ماه بررسی های دوره ای انجام خواهند داد.

Before Rhinoplasty What should I do?

Before Rhinoplasty What should I do?

What should I do before surgery?

nose plastic surgery | قبل از جراحی زیبایی بینی تغییر شکل بینی، مراحل مختلفی وجود دارد که بیماران می توانند برای بهبود سریع جای عمل، کم کردن عوارض پس از جراحی و کاهش خطرات احتمالی انجام دهند.

۱) رژیم غذایی

در هفته های منتهی به هر عمل جراحی، رعایت رژیم غذایی سالم برای بیماران مهم است. تغذیه مناسب باعث سرعت در بهبودی و کاهش خطر ابتلا به عفونت می شود. In particular, people have a lot of fruits and vegetables, grains, protein from their diet, nutritional supplements are also useful. Doctors can be certain supplements, including vitamin A, vitamin C and bromelain to those who are going to perform rhinoplasty, recommend.

همزمان متقاضیان این عمل باید از برخی مواد غذایی و مکمل های خاص که می تواند باعث کاهش سرعت بهبودی و عوارض جراحی می شود اجتناب کنند؛ به طور خاص، بیماران باید مکمل های حاوی ویتامین E، زنجبیل، گینگو و جینسنگ را استفاده نکنند؛ به علاوه برخی از مکملهای هومیوپاتی و گیاهی می توانند عوارض ناشی از بیهوشی را ایجاد کنند، بنابراین بیماران قبل از هر تغزیه اضافه ای باید با پزشک خود مشورت کنند. Since the liver's ability to metabolize alcohol can affect the correct, most physicians recommend that patients in the weeks before your surgery, also refrain from drinking alcohol.

۲) داروها

nose plastic surgery | When preparing for surgery, patients should see your doctor about all medications you are taking to Get There. چرا که برخی از داروها می توانند عوارض قبل یا بعد از عمل جراحی ایجاد کنند. The doctor can prescribe a temporary safe alternative drug for patients. به ویژه بیماران باید از استفاده آسپرین، ایبوپروفن و رقیق کننده خون جلوگیری کنند.

۳) سیگار کشیدن

Tobacco consumption reduces blood flow throughout the body. از آنجا که اکسیژن نمی تواند به سرعت به محل برش برسد، افراد سیگاری ممکن است زمان بیشتری برای بهبودی بعد از عمل نیاز داشته و خطر ابتلا به عفونت و زخم های نامطلوب هم در آنها بیشتر است. Although smokers are not automatically disqualified from performing nose surgery, they need at least two weeks before and two weeks after surgery to stop smoking.

۴) Preparations for the improvement

nose plastic surgery | Nose surgery recovery may take several weeks and patients should be prepared based on the recovery time. به طور خاص، آنها باید حداقل دو هفته از کار خود بگذرند و در صورت امکان، کسی را پیدا کنند که بتواند برای چند روز به آنها کمک کند تا به کارهای روزانه شان برسند. After surgery, nose, biting can be annoying, so patients should eat soft food for the first few days.

Rhinoplasty techniques

Rhinoplasty techniques

Rhinoplasty techniques | Regardless of whether the doctor what type of surgery to the applicant considers that the action is usually one of two main techniques used for this work.

Closed rhinoplasty technique

جراحی زیبایی به روش بسته به طور کلی روشی است که اولویت دارد؛ زیرا تمام برش های جراحی در داخل بینی انجام می شود و زخم ها همه داخلی هستند؛ با انکه برش ها پنهان هستند، جراح هنوز می تواند به نقاط زیادی از بینی دسترسی پیدا کند تا به طیف وسیعی از موارد زیبایی و ساختاری رسیدگی کند.

Open rhinoplasty technique

Open to the doctor's rhinoplasty greater access to the cartilage and bone of the nose, but small scars on the nose may persist. In this way, by making an incision in the area between the nose cartilage, physicians can lift the skin and cartilage of the nasal tip is very precise form. When recovery, instead of cutting a very small, almost invisible scar on his nose.

Select the correct way

Rhinoplasty techniques | Both open and closed rhinoplasty can be very effective.. Doctor right procedure for each patient based on natural forms and objectives nose surgery will determine. اگر بیمار تمایل به تغییرات چشمگیر داشته باشد، جراحی بینی باز می تواند بهتر عمل کند. This method allows physicians to the broader deformation of the nose. If the patient wants to change the nasal septum, closed rhinoplasty can work well. However, because the motivation and purpose of each patient is different, there are no strict rules for the selection of appropriate methods.

 

Call doctor:

Rhinoplasty techniques | Depending on the terms of rhinoplasty or nose surgery is performed open or closed. در طی عمل بینی برای دستیابی به بافت های درون آن اگر برش صرفا در داخل بینی باشد، جراحی بسته و اگر برش از داخل و بیرون بینی باشد جراحی باز گفته می شود. چنانچه در عمل نیاز به دستکاری پره های بینی باشد، حتی در عمل بسته برش کناری پره ها از بیرون خواهد بود.

The greatest benefit in reducing swelling action and the action of opening the surgeon greater access to broader changes are.

Your questions for the doctor Majid Rasti ardakani the vision to send.

Types of Rhinoplasty (جراحی پلاستیک بینی)

Types of Rhinoplasty (جراحی پلاستیک بینی)

nose plastic surgery | Plastic Surgery بینی را بسته به اهداف بیمار برای درمان ،می توان به چندین نوع جراحی تقسیم کرد،.هنگامی که شما از ظاهر بینی خود ناراضی هستید یا فرم بینی جلو تنفس طبیعی شما را گرفته است، این مسئله می تواند زندگی شما را به مخاطره بیاندازد؛ accordingly, there are different types of surgery that are designed to meet different needs.

جراحی بینی کوچک کننده

nose plastic surgery | Nose surgery to shrink nasal surgery, nose reshaping is one of the most common types. این روش بینی را متناسب با دیگر اجزای صورت دوباره شکل می دهد؛ دکتر مقدار اندکی از استخوان یا غضروف را برای رسیدن به نتایج مطلوب حذف می کند. To minimize the size of the nostrils, your doctor may need to use a small compressor blades have, so that a small amount of tissue from the area where the species is expected to eliminate. Most providers of advanced computer programs for planning this operation use the term simulate the appearance of the nose of a patient after surgery.

Magnifying nose surgery

Another type of amplifier rhinoplasty surgery, nose reshaping. During this operation, unlike previous, the doctors do bone grafts or tissue to create a nose tip or the bridge acts. In many cases, the doctor of the cartilage of the nose for the various uses; however, if the patient is adequate soft tissue in the area, no doctor could cartilage from other areas, artificial cartilage or other biological tissues use. In these cases the simulation software to visualize the appearance of the nose after surgery to help doctors comes.

Nose surgery after accident

If Injury is projected, can be used rhinoplasty nose after the accident to repair. This method can reproduce the appearance and function of the nose. Doctors use this method to smooth the nose. Most patients are expected to split after injury; in these cases, your doctor may have to break his nose and reset it is to achieve the desired results. Doctors usually a broken nose simple repairs within 10 days after the incident; however, if the patient suffered a serious injury to the nose, the nose may wait months for invasive surgery.

Rhinoplasty for Teens

In most cases, doctors recommend that teenagers wait a few more years to grow before undergoing nose surgery to be expected, is stopped. However, there are always exceptions, such as accident and respiratory problems. When the young patients are undergoing surgery, the doctor needs special care to protect delicate features expected to consider. In addition, a physician must ensure that the patient emotionally and mentally ready to change the shape of the nose surgery.

Nose surgery Middle-aged

Although projected to grow nearly 16 years, the appearance of the nose may change over time. Tip of the nose with age may disabilities find or respiratory tract in old age, problems are doctors could benefit from surgery Bani safe, these issues to improve the quality and breathing increased, the patient look younger give.

Your loved ones can your questions about the rhinoplasty the doctor send comments to Mr..

How appropriate and skilled Select a rhinoplasty?

How appropriate and skilled Select a rhinoplasty?

Appropriate and skilled rhinoplasty | Choose a nose for a nose, a choice that the rest of your life, if not all, undoubtedly will live with for years. A successful surgery, makes you feel better to have your appearance and self-confidence more years. On the other hand, trust in the hands of an experienced surgeon, the chance of getting a bad result increases which could lead to additional costs, time and above all be a lifetime of regret and frustration.

Finding a reliable and skilled surgical team that their experience is approved, it is very important to achieve the desired result.

۱)Choosing a cosmetic surgeon approved to make sure:

Many people think that they can rely on advertising, but the reality is that many doctors with a degree in general surgery or other medical training focused on plastic surgery or cosmetic surgery are in search of higher profits.

Ask any cosmetic surgeon with whom you advice: Is Cosmetic Surgery Association of America has certified you certified?

Our vision is that patients need a reliable process to know whether their rhinoplasty surgery are well trained and experienced.

۲) Experienced rhinoplasty is preferred in certain ways, confirm

Cosmetic surgery in any area of ​​the body require different skills: شما می توانید تصور کنید که جراحی یک Nasal bone, Cartilage and work on the respiratory tract by nasal surgery is quite different from cosmetic surgery of the breast is mainly composed of soft tissue. Due to this, cosmetic surgery can have specialization in different fields. نکته قابل توجه این است که جراح زیبایی انتخاب کنید که گواهی تایید شده در این حوزه داشته و تجربه قابل توجهی در فرایند مورد نظر شما دارد.

What should have nose surgery:

 • How the process desired, trained?
 • How many years have you done cosmetic surgery?
 • How many times has done this type of surgery?

۳) Choose your nose on your aesthetic sense is raised.

We all know what a person understands the beauty can not be noticeable to others. That's why you can not trust just a friendly advice or just to experience not related cosmetic surgeon. شما باید به نتایج جراحی که از او مشاوره می گیرید، به دقت نگاه کنید.

How do we distinguish the aesthetic cosmetic surgery:

 • To see before and after cosmetic surgery rhinoplasty to look carefully at the results obtained with the expected Compare yourself . Note which results in what is considered closer.
 • The most attention to those features are similar to yours, have (Note that for a referral to a counselor send her photos):

Processes facial beauty: به بیمارانی که ساختار چهره مشابهی باشما و در میانگین سنی نزدیک سن شما هستند و احتمالا ملاحظات و نگرانی های یکسانی با شما دارند، دقت کنید؛ اینکه مثلا گردن بلند و بینی یا قوز بزرگی دارند.

 • For all the matches to choose a cosmetic surgeon you consider, you are looking for stability in surgical outcomes. Are the results that you see, is what you like to see on your own after cosmetic surgery?

۴) Notice how cosmetic surgeon and his team feel gives you:

Appropriate and skilled rhinoplasty | Surgery is a big deal and can make you look and the way of life. You should be comfortable with cosmetic surgery and support team 100%. پس جراح زیبایی را انتخاب کنید که او را دوست داشته به او اعتماد دارید و از ایمنی و رسیدن به نتایج مطلوب خود اطمینان پیدا کنید.

Ask yourself:

 • Do you like to spend my time with the cosmetic surgeon?
 • Do I trust the surgeon to be able to do what suits me, and I earn them?
 • Do you feel comfortable enough to him any questions that you may have to ask during the process?
 • Do you feel comfortable enough to tell your medical history and our habits for this surgery? (It is very important for safety)

۵) Equipment may obtain information about cosmetic surgery.

Your safety depends very much on the quality of anesthesia during surgery and surgery center. Authorized operating rooms, including key support systems are restored in the event of any failure, the fix.

Things to ask and follow:

 • Ask your nose in what they are doing and validation of the operation of the center to find.
 • Intraoperative anesthesia safety questions about medical conditions and advice from experts in the field.

۶) Customer service is important!

Appropriate and skilled rhinoplasty | You want to know how is quality service medical center and whether the appropriate employee behavior Ast..ayn points just a few seconds after entering the workplace cosmetic surgeon will notice.

Things to ask and follow:

Is the staff friendly and compassionate behavior?

آیا نکاتی که از آنها درباره عمل جراحی بینی و مراقبت ها و هشدارها از این افراد دریافت می کنید، به طور کامل شما را برای مواجهه با خطرات ، واقعیت جراحی و بهبودی آماده می کند؟

Are all the costs clearly stated? And as by the staff of the Center for Cosmetic Surgery includes everything?

When the surgical team تماس Whether, if a timely and helpful response I get?

What is Rhinoplasty?

What is Rhinoplasty?

رینوپلاستی Rhinoplasty is the procedure in which the size, (What is Rhinoplasty? )

Nose shape and symmetry of all parts, including blades,

And the tip of the nose bridge has changed and become more balanced appearance is. Rhinoplasty can be performed in two ways that open or close any of the medical conditions of the patient's nose is done on the basis of. At the beginning of cosmetic surgery on the nose to open a gap is created between the two holes. این(What is Rhinoplasty? )After recovering the gap is very small and very pale turns to a line that does not draw attention. Depending on the nose cosmetic surgery procedure does not lead any external gap but it can not be performed on all patients. Since the apparent defects of each patient's nose, nasal procedure is unique and is selected according to the anatomy of the nose by nose. In practice, nose Some patients may help cartilage graft. If any of the following problems in your nose that bothers you, رینوپلاستی Or cosmetic surgery is expected to solve the problems you solve your concerns.


Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery, reconstructive and burn

 

Marital relationship after nose surgery

Marital relationship after nose surgery

Since the Sex An important part of healthy living (Marital relationship after nose surgery )A lot of people make up knowing (( چه مدت پس ازجراحی بینی می توان روابط زناشویی را از سرگرفت؟)) The question that may arise for most patients.. با این حال پرسیدن این سوال از جراح بینی برای بسیاری از بیماران شرم آور و ناخوشایند است. The surgery required to face such questions, (Marital relationship after nose surgery )پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند زیرا بیمار باید از ممنوعیت هر فعالیت فیزیکی در طول دوره نقاهت خود آگاهی پیدا کند.اینکه چه مدت پس از جراحی بینی می توان با همسر خود روابط زناشویی داشت، بستگی به نوع جراحی بینی، میزان درد و توانایی بهبودی بدن بیمار دارد. با وجود زیبایی چهره جدید، عجیب نیست که شما و همسرتان برای از سرگیری Marital relationship after nose surgeryBe excited, but it is better to wait until your desired results Bgyryd.bh general, any activity more strenuous than walking, is forbidden to 3 weeks after surgery. These activities include dancing, running, biking, exercise of power and sex. Sport and physical activity increases the risk of internal bleeding, high blood pressure and interfere with the healing process. Usually, after three weeks of nose surgery, scar tissue and repair deformed inside the nose so that it can handle the temporary increase in blood pressure. However, the launch team sports or activities (Such as basketball, tennis, etc.) 6 weeks or more should be excluded. Try even after recovery, before starting any exercise or physical activity and consult your doctor before letting him do not take action.


Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery, reconstructive and burn

 

جراحی سپتوپلاستی

جراحی سپتوپلاستی

سپتوپلاستی ( Deviated septum surgery without surgery ) A nose surgery(جراحی سپتوپلاستی )Worked specifically on nasal septum deviation and thereby, improves breathing. Although minor deviations nose is common but some people suffer from clogging one side of his nose and can not breathe as it should. Septoplasty can be deviated septum of the nose straight and open flow of air to breathe easier. Septoplasty nose does not change in appearance, and aims to improve the performance of just nose.

Benefits practice septorhinoplasty
 • Improves the appearance of the nose is tilted.
 • Stuffy nose and make breathing more easily be destroyed.
 • When a deviated septum is gone, the nose will look better.
 • Snoring and sleep apnea can improve.
 • Change the shape of the nose and between the nose and other facial appearance and size of the balance.
 • Also improves the appearance and performance is expected to improve.
 • Lowers operating cost estimates and sick pay instead of two actions (Deviated septum surgery and cosmetic surgery of the nose) Money pays an act.
 • Dissatisfaction after surgery greatly reduces the risk to.

Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery, reconstructive and burn

 

What is a deviated septum?

What is a deviated septum?

انحراف تیغه بینی Or in general terms,

nose deviation Disorder that(What is a deviated septum?)

Displacement effect of the thin wall between the two nostrils there.

The cartilage wall, or septum, nasal septum (septum) گفته می شود

The nasal cavity is divided into two parts, left and right.

When the septum too much to one side and tilted miles,

One of the nostrils, is larger than the other. (What is a deviated septum?)Depending on the severity of the deviation, the possibility of occurrence of nasal congestion, reduce air flow and breathing difficulties There. Deviated septum of the nose and nasal discharge may also be impaired as a result, increase the amount of infection and runny nose followed behind Bashd.zhntyk and inheritance can be a deviated septum. و یا امکان دارد بینی شخص در دوره ی جنینی یا در طول پروسه ی زایمان بر اثر ضربه و جراحت انحراف پیدا کند که احتمال این موارد خیلی ضعیف است اما احتمال ضربه به بینی در دوره ی بزرگسالی بسیار بالا و متداول است.جراحی تنها راه درمان deviated nose. For this purpose, septoplasty surgery to be handled. But most patients, cosmetic surgery of the nose (رینوپلاستی) And, together with the action deviated septum (سپتوپلاستی) Doing that this practice is called septorhinoplasty.


Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery, reconstructive and burn

 

Nutrition before and after surgery to reduce swelling in the nose for the nose

Nutrition before and after surgery to reduce swelling in the nose for the nose

Preoperative nasal feeding

Before the operation, the nose(Nutrition before and after surgery to reduce swelling in the nose for the nose) (2 to 4 weeks before surgery)

When appropriate to ensure the achievement of their needs

For a healthy lifestyle (Nutrition before and after surgery to reduce swelling in the nose for the nose)

And prepare for the surgical stress.

Here are some essential nutrients in the course offered.

Vitamins and minerals

3 weeks before surgery start taking a multivitamin can help wound healing. At this point in time need to place an overdose of a certain vitamin, eat the right amount of all vitamins. However, in this case the exception of vitamin C. Kmaaynkh Studies have shown that plenty of vitamin C is effective in wound healing. However, the use of vitamin E should be careful. Large amounts of vitamin E (More than 400 mg per day) The bruising And bloodshed Increase.

Protein

The second major component of the body's protein is essential for building and repairing tissues. Organs, hormones, red blood cells, the immune system is mainly composed of proteins and enzymes we are. The use enough of it to meet the everyday needs and prepare the body for nose surgery and tissue repair after surgery is essential.


Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery, reconstructive and burn

FrenchSaudi ArabiaEnglishIran