مشکلات مرتبط با افتادگی بینی چیست؟

مشکلات مرتبط با افتادگی بینی چیست؟

افتادگی بینی علاوه بر این که ظاهر نامناسبی برای بینی ایجاد می کند، در موارد شدید می تواند باعث بروز مشکلات تنفسی نیز بشود.

If you feel breathing more comfortable while lifting your nose tip, it is possible that your nasal dyspnea will also damage your respiratory function.,fa. In this case, it is best to refer to an expert surgeon to correct your nose,,fa,Problems associated with nasal dyspnea,,fa.