آیا نگران در آوردن گچ بینی خود هستید؟

Are you worried about your nasal plaster?,,fa,Your best surgeon is your nose,,fa

نگرانی شما بلافاصله بعد از جراحی بینی کاملا طبیعی است. اگرچه جراحی بینی مثل جراحی پلاستیک است اما انگار سحر جادو است. The fact is that there are many patients who want to achieve the desired results during recovery, especially the case for nasal surgery.,fa. The following thoughts may occur in your mind before removing the nasal plaster,fa:

Your nose will get worse, your previous appearance was nicely good, you might worry if you ever get the results you expect?,,fa,But do not worry too much,,fa

اما خیلی نگران نباشید- مقدار زیادی از آن نتایج خوب، پس از برداشتن گچ بینی تا زمانی که بینی شما به طور کامل بهبود پیدا کند اتفاق می افتد.

با اولین نگاه ممکن است شوکه شوید

A few days after nose surgery, your nasal plaster will be removed, and this situation can be predictable to the upper limit.,,fa,You will first see your nose after surgery,,fa- شما برای اولین بار بینی خود را پس از جراحی خواهید دید. Many patients have been told that after removing the splint, the nose is the shape that will be complete after the recovery.,,fa,It's better not to take this sentence very seriously,,fa. بهتر است این جمله را خیلی جدی نگیریم- بینی در طی چند ماه بعد تغییرات زیادی خواهد کرد. با اینکهاسپلینت It can temporarily reduce nose inflation, but what you see after removing nasal plaster is not exactly what you should expect after one year.,fa. اولین نگاه اجمالی شما از بینی جدیدتان می تواند برایتان تکان دهنده باشد.